Sparks

Gute Nacht, Sparks.

İyi geceler, Sparks.

Warum, hat Georgina Sparks ein Baby?

Neden Georgina Sparks'ın bir bebeği var?

Ich meine, das ist ernsthaftes Zeug auf Nicholas Sparks-Level.

Demek istediğim, bu tam Nicholas Sparks seviyesinde bir şey.

Komm schon, Sparks, steh auf.

Hadi Kıvılcım, ayağa kalk.

Nun ist er da draußen, mit Sparks.

Şimdi ise dışarıda Sparks ile birlikte.

Telefonanruf von Direktor Sparks.

Müdür Sparks'tan telefon var.

Dan, wir reden über Georgina Sparks.

Dan, Georgina Sparks hakkında konuşuyoruz.

Wo hat Sparks dich hingebracht?

Sparks seni nereye götürüyordu?

Du bist nicht Katie Sparks.

Sen Katie Sparks değilsin.

Molly, dieser Bericht geht auf direktem Weg zu Direktor Sparks.

Molly, bu rapor direk olarak Müdür Sparks'a gidecek.