Tuttle

Aber die Sicherheit erhebt Gebühren von Tuttle, Archibald, Heizungsinstallateur.

Ama Güvenlik, Yönetim'e ısıtma mühendisi Tuttle, Archibald için makbuz kestirtti.

Er ist ein Problem, und Tuttle und Jorgensen mögen keine Probleme.

O bir sorun, ve Tuttle ve Jorgensen sorunları sevmiyor.

Die Kinder von Dwight Carrington, Victoria Cooper und John Tuttle.

Çocukların adları Dwight Carrington Victoria Cooper ve John Tuttle.

Und das ist Edmund Tuttle.

Ve bu da Edmund Tuttle.

Es gibt keinen Tuttle, Charles.

Tuttle diye biri yok Charles.

Arme Julia Tuttle.

Zavallı Julia Tuttle.

Und so, wie Sie Ihren Mr. Moguy haben, habe ich einen Anwalt, einen pingeligen Mann namens Tuttle.

Sizin Bay Moguy gibi benim de bir avukatım var. Tuttle adında çok titiz biri.

Vorwürfe von Kindesmissbrauch an einer von Tuttle gegründeten Vorschule namens Shepherd's Flock.

Tuttle'ın anaokullarından birinde çocuk tacizi suçlamaları. Okulun adı Shepherd's Flock.

Niemand ist ehrlicher und arbeitsamer, als wir nicht wahr, Mr. Tuttle?

Bizden daha dürüst ve çalışkan kişi bulamazsınız. Değil mi Bay Tuttle?