German-Turkish translations for bemerken:

fark etmek · farkına varmak · görmek · söylemek · other translations

bemerken fark etmek

Haben Sie sonst noch etwas bemerkt?

Başka bir şey fark ettiniz mi?

Niemand wird bemerken.

Kimse fark etmeyecek.

Ich habe dich bemerkt Annie.

Seni fark etmiştim, Annie.

Click to see more example sentences
bemerken farkına varmak

Mrs. Mooney hat eine Bäckerei, macht Geschäfte, aber ich bemerkte etwas Unheimliches

Bayan Mooney'nin var börekçisi İş yapıyor Ama fark ettim garipliği

Denn wenn der Unterschied zu groß ist, wird Catrina es bemerken.

Çünkü aralarında büyük bir fark varsa Catrina bunu fark edecektir.

bemerken görmek

Eines Morgens erwachte George und bemerkte, dass Chitza und das kleine Mädchen Vianne fortgegangen waren.

Bir sabah George uyandı ve küçük kızı Vianne ve Chitza'nın gitmiş olduklarını gördü.

Nein, das hätte ich bemerkt.

Hayır, ben de görmüştüm.

bemerken söylemek

Wie ein New Yorker bemerkte,

Bir New Yorklunun söylediği gibi