German-Turkish translations for hinauszögern:

geciktirmek · other translations

hinauszögern geciktirmek

Aber Tusk will diese Verschiebung hinauszögern oder umkehren.

Ama Tusk bu süreci geciktirmek ya da tersine çevirmek istiyor.

Das würde alles nur hinauszögern.

Bu sadece kaçınılmazı geciktirmek olur.