German-Turkish translations for klopfen:

vurmak · other translations

klopfen vurmak

Verrückte Leute klopfen weil sie mehr wollen

Çılgın herifler vuruyor Çünkü daha fazla istiyor

Es klopft immer lauter, pong, pong, pong.

Adam kapıya daha hızlı vurur, pong, pong, pong.

Ich klopfte an die Tür

Kapıyı vurmuş da

Click to see more example sentences