kopiert

Ist hier irgendwas kopiert worden?

Burda bir şeyler mi kopyaladınız?

Keines der Da-Vinci-Gemälde wurde katalogisiert oder kopiert.

Da Vinci resimleri kataloglarda yer almadı ve kopyalanmadı.

Vor zwei Wochen hat jemand Peters System kopiert und auf ein externes Laufwerk geschoben.

İki hafta önce, birisi Peter'in sistemini kopyalamış bir harici diske koymuş.

Der Russenkopf kopiert sie.

Adi Rus CD'yi kopyalıyor.

Ich habe sie kopiert, um Liesbeth auszuspionieren.

Onu Liesbeth'i dikizlemek için kopyaladım. İçin rahatladı mı?

Also brachte Cate die Sachen her und du hast sie kopiert?

Cate buraya onları getirdi ve sen de kopyaladın mı?

Das Problem ist, dass dies nicht auf das hier kopiert werden kann.

İşte sorun da bu. Bunu, bu belleğe kopyalamak mümkün değil.

Ja, er beobachtet und kopiert mich immer. Es ist nur

Evet, sürekli beni izliyor ve taklit ediyor, her neyse.

Die Europäer und sogar eine USUS-Firma kopierten sie.

Avrupalılar onu kopyalıyordu, hatta bazı Kuzey Amerikalılar da.

Kopiere sichere Datei auf externes Medium.

Güvenli dosya harici cihaza kopyalanıyor.