German-Turkish translations for liebenswert:

sevimli · other translations

liebenswert sevimli

Du bist ein liebenswertes Mädchen.

Sen sevimli bir kızsın Bernice.

Denkst du, ich bin liebenswert?

Sence ben sevimli biri miyim?

Es ist liebenswert, wirklich.

Sevimli bir şey aslında.

Click to see more example sentences