German-Turkish translations for matt:

mat · other translations

matt mat

Habt ihr Bonnie oder Matt gesehen?

Bonnie ya da Mat'i gördünüz mü?

Dieses Kokain war medizinisch, also Schach und Matt.

Bu kokain de ilaç niyetine yani şah mat.

Sheikh Bonanza matt gesetzt?

Şeyh Bonanza mat edildi?