German-Turkish translations for präzis:

kesin · tam · doğru · other translations

präzis kesin

Astronomie ist eine präzise Wissenschaft.

Astronomi çok kesin bir bilim dalıdır.

Ein Schriftsteller wählt präzise und anschauliche Worte, um originelle und ausdrucksstarke Bilder hervorzurufen.

Yazar orijinal ve dışavurumcu imgeler oluşturmak için anımsatıcı ve kesin kelimelerseçmiş.

JANE: Ähem. Präzise Terminologie.

Kesin bir terminoloji ile.

Click to see more example sentences
präzis tam

Präzise Details, was wurde letzte Woche gereinigt?

Tam bilgiler, son hafta içinde ne temizlendi?

Beantworte Fragen präzise und akkurat.

Soruları tam ve kesin cevapla.

präzis doğru

Und diese Einschüsse, zu präzise für die Sandleute.

Ve bu patlama noktaları, kumadamlar için fazla doğru.