German-Turkish translations for sich benehmen:

davranmak · hareket etmek · other translations

sich benehmen davranmak

Einige Tiere benehmen sich seltsam.

Bazı hayvanlar garip davranıyor.

Der Typ benimmt sich daneben.

Bu adam çok yersiz davranıyor.

Rocky benimmt sich genauso wie einst Eddie.

Rocky de tıpkı Eddie gibi davranıyor.

Click to see more example sentences
sich benehmen hareket etmek

Sie benehmen sich wie ein Tier.

Bir hayvan gibi hareket ediyorsunuz.