Özgürlüğün

Ne çeşit bir özgürlük?

What kind of freedom?

Savaş ve sefillik ve yoksulluk vardı ama aynı zamanda da çok fazla özgürlük de vardı.

There was war and misery and poverty, but there was also a lot of freedom.

Benim bir kaderim var mı? Yoksa hepsi özgür irade mi?

Do I have a destiny, or is it all free will?

Ben özgür bir bireyim!

I'm a free person!

Özgürlük ve Barış!

Peace and freedom!

Su, hava, ateş ve özgürlük.

Water, air, fire and freedom.

Burası özgür bir ülke, Greg.

It's a free country, Greg.

Özgürlük gibi kokuyor.

Smells like freedom.

Tabii ki, Özgürlük Günü, geleneksel Özgürlük Günü Jakuzisi olmadan olmaz!

Of course, it wouldn't be Freedom Day without the traditional Freedom Tub!

O halde biz özgür bir

Then we are not a free