Özgürlüğün

Özgürlük için olsa bile mi?

Not even when it's for freedom?

Çok yaşa özgürlük!

Long live freedom!

Sen tüfekleri ve barutu ver, ben bir tekne ve özgürlük.

You give rifles and powder, I give a boat and freedom.

Özgür değil, bu bir iş.

It's not freedom. It's work.

Ve on yıl sonra, özgür müyüm?

And in ten years, I go free?

Burası, özgür ve medeni bir ülke.

This is a free and civilized country.

Pippa, senin gibi özgür bir ruh kahvaltıda genellikle ne yer?

So, Pippa, what does a free spirit like you have for breakfast usually?

Kabul et, hiç o kadar özgür hissetmemiştin.

Admit it, you have never felt so free.

Sevgi ve özgürlük?

Freedom and love?

Özgür olmak kolay değil.

But free ain't easy.