Turkish-English translations for çöküş:

collapsing, collapse · breakdown · meltdown · downfall · decline · decadence, decadent · fall · decay · other translations

çöküş collapsing, collapse

Tam bir çöküş gibi mi efendim?

Like a full collapse, sir?

Kane için dört yıl içinde çöküş.

For Kane, in four short years, collapse.

Tam ekonomik çöküşe giden derinleşen bir ekonomik durgunluk.

A deepening recession sliding towards total economic collapse.

Click to see more example sentences
çöküş breakdown

Daha sonra annesi öldü, ve o tamamen bir çöküş yaşadı.

Then his mother died, and he had a complete breakdown.

Adam son zamanlarda ciddi bir çöküş yaşadı.

The man had a serious breakdown recently.

Sanırım bu aptal çöküşü bir hiç için yaptım.

I guess I faked this stupid breakdown for nothing.

Click to see more example sentences
çöküş meltdown

Evet, daha çok bir çöküş.

Yeah, more like a meltdown.

Dünya çapında finansal bir çöküş.

A worldwide financial meltdown.

Lüzumsuz savaşlar ekonomik çöküş inancın fanatikliğe dönüşmesi

Unnecessary wars, Economic meltdown, Faith twisted into extremism.

Click to see more example sentences
çöküş downfall

Bu onun çöküşü olacak.

It will be his downfall.

BU onun çöküşü olabilir.

It could be her downfall.

Bu Angela'nın çöküş sebebiydi.

This was Angela's downfall.

Click to see more example sentences
çöküş decline

Ve daha sonra şaşmaz ve kaçınılmaz çöküşü başlar.

And then it begins its steady inevitable decline.

Fakat Mary Surratt ciddi bir çöküş içinde.

But Mary Surratt is in serious decline.

Hastanın zihinsel çöküşü kaçınılmaz ve tedavi edilemez.

The subject's mental decline" "is both inevitable" "and irreversible.

Click to see more example sentences
çöküş decadence, decadent

Radmilovic Proleter çöküşün canlı bir örneği var.

Radmilovic there's a living specimen of proletarian decadence.

Bu gerçek bir çöküş değildi.

Well, it wasn't really decadence.

Çöküş, karışıklık, pop müzik.

Decadence, promiscuity, pop music.

çöküş fall

King Kong Çöküşü.

King Kong Fall.

BRETTON JAMES, CHURCHILL SCHWARTZ AMERİKAN KAPİTALİZMİNİN ÇÖKÜŞÜ

Bretton James, Churchill Schwartz and Fall of American Capitalism.

çöküş decay

Doğum, heyecan, büyüme, çöküş, ölüm.

Birth, excitement, growth, decay, death.