çağırabilir

Bana bir ambulans çağırabilir misin

Could you call me an ambulance?

Hey, Hal bir hemşire çağırabilir misin?

Hey, Hal could you call a nurse?

Benim için Melissa McCall'u çağırabilir misiniz lütfen?

Could you page Melissa McCall for me, please?

Biri ambulans çağırabilir mi?

Can somebody call an ambulance?

Vulkanlar da bir deyiş vardır "Tek bir adam geleceği çağırabilir.

Vulcans have a saying, "One man can summon the future.

Başka kimi çağırabilir ki?

Who else would he summon?

Tarzan daha çok fil çağırabilir mi?

Could Tarzan really call more elephants?

Rog, bekçi köpeğini geri çağırabilir misin lütfen?

Rog, can you caII your watchdog off, please?

Bana bir taksi çağırabilir misiniz?

Could you call me a taxicab?

Başka bir kasiyer daha çağırabilir misiniz?

Can I have another cashier at checkout?