Turkish-English translations for çeşnici:

taster · other translations

çeşnici taster

Bir tiyatro sahibi, bir öğretmen ve bir çeşnici.

A theatre owner, a teacher, and a culatelli taster.

Bu çok iyi bir çeşnici olmanın getirdiği bir yük.

It's the burden of being a super taster.

Muhafızları, çeşnici başıları, doktorları, herkesi.

Personal guards, food tasters, physicians, everyone.