öğretim

Hayır, aslında, bir çocuk bir mektup öğretim gibi.

No, actually, it's like teaching a kid a letter.

Dr. Markway eğitim görmüş bir antropolog ve üniversitede saygın bir öğretim üyesidir.

Dr. Markway is a trained anthropologist a respected member of a university faculty.

Onlar bir robot olmak için öğretim konum gibi.

Like they're teaching you to be a robot.

Şu anda bizim P. E öğretim pozisyonumuz dolu.

Right now our P. E teaching position has been filled.

Bir öğretim görevi için.

It's for a teaching position.

Ben Shawn Spencer, medyum öğretim üyesi.

Uh, I'm Shawn Spencer, psychic lecturer.

Muteber yönetim kurulu üyeleri ve namdar öğretim üyeleri.

Our esteemed board members and our renowned faculty.

Davalı üniversitede misafir bir öğretim görevlisini tehdit etmiş.

The defendant threatened a guest lecturer at the university.

Üniversite ve Açık Öğretim Aynı Şey!

College and correspondence the same thing!

Sizi anlıyorum, ama bu öğretim kadrosunun kararı.

I sympathize, but this is a faculty decision.