önerdi

Ralph Lauren tekrar aradı, ve bana daha çok para önerdi.

Ralph Lauren called, again, and they offered me more money.

Az önce başka bir insan için bir şey yapmayı önerdi.

She just offered to do something for another human being.

Görünüşe göre, yerel bir gazete bir milyon dolar öneriyor.

A local paper offered over a million dollars, apparently.

Evet, bana bir anlaşma önerdi.

Yeah. She offered me a deal.

Chicago'dan bir grup yarım milyar dolar öneriyor.

A Chicago group is offering half a billion dollars.

Biz size yeni bir başlangıç için bir şans öneriyoruz.

We're offering you a chance for a new beginning.

Evet, son olaydan sonra amcam Terry başka bir yerde, yeni bir başlangıç yapmamı önerdi.

Yeah, after me last, me Uncle Terry suggested I make a new start somewhere else.

Fakat onun önerdiği de iyi bir fikir olabilir, beni çok iğrenç bulmamanı sağladı, değil mi?

But he suggested it might be a good idea, provided you didn't find me too repulsive, right?

Sana başka bir şey önerdi mi?

Did he offer you anything else?

Önerin için sağ ol Bob.

Thanks for the advice, Bob.