ürünün

İyi bir fikirle iyi bir ürün arasında bir fark vardır.

Well, there's a difference between a good idea and a good product.

Şu yeni ürün, değil mi?

This new thing, right?

Şuna bakın.. Bu, keskin bir zihnin kuvvetli bir hayal gücünün ürünü... .senden benden çok daha yetenekli.

Look here this is a sharp mind with a vivid imagination far more talented than you and me.

Hayır, bu tam olarak bir insan değil oldukça gelişmiş bir teknoloji ürünü.

No, this is certainly not human, rather a highly advanced technology

Bayanlar ve baylar Victor Baxter ve Baxter Koli Ürünleri size mutlu Noeller diler.

Ladies and gentlemen compliments of Victor Baxter and the Baxter Box Company merry Christmas.

Efendim, bu inanılmaz gelişmiş bir teknoloji ürünü.

Sir, this is an incredibly advanced piece of technology.

Müzik, süt ürünleri, kahve, TV dizileri gözetim sistemleri, tarih kitapları, oy makineleri.

Music, dairy products, coffee, TV shows surveillance systems, all history books, voting machines.

Sadece harika bir ürün değil süper de bir kanser yayıcı sistem.

Not only is this a great product it is a superb cancer delivery system.

Harika bir ürün ve sana çok iyi davranıyorlar.

It's a wonderful product and they treat you pretty good.

Evet ama odada yüksek teknoloji ürünü bir şey yok.

Yeah, but there's nothing in this room that's high tech.