Turkish-English translations for üretim:

production, product · manufacture, manufacturing · producing · generation · making · other translations

üretim production, product

Bayanlar ve baylar, iyi akşamlar, Sanat Üretim Fonu bağış gecesine hoş geldiniz.

Good evening, ladies and gentlemen, and welcome to the Art Production Fund benefit.

Ben de öyle düşündüm." Kullanım için üretim." Basit, değil mi?

That's what I thought of."Production for use". It's simple, isn't it?

Biz üretim ve dağıtımı kontrol edeceğiz.

Look, we control production and distribution.

Click to see more example sentences
üretim manufacture, manufacturing

Dur, dur, dur, aynı zamanda fotoğraf filmi üretiminde de kullanılır.

Wait, wait, wait, it was also used in the manufacture of photographic film.

Görünüşe göre, Jesse ve ben üretimi hallediyoruz.

And obviously, Jesse and I have manufacture covered.

Yani bir üretim fabrikası ya da itfaiye istasyonu olabilir.

So I'm thinking a manufacturing plant or a firehouse

Click to see more example sentences
üretim producing

O, yıllardır iklim ve enerji bakanlığı için üretim malzemesi oldu.

For years he's been producing material for the climate and energy ministry.

Örneğin, yeni mallar üretmek yeni üretim yöntemleri yeni pazar geliştirme

For example, producing new goods, new production methods, new market development

Hasat üretim raporu.

Harvest produce report

Click to see more example sentences
üretim generation

Doğal olarak bir konut alanı, bir üretim alanı bir enerji üretim alanı ve bir de tarım alanına ihtiyacımız var.

Well, naturally we need a residential area, a goods production area a power generation area, an agricultural area.

Niagara Buhar Üretim.

Niagara Steam Generation.

Yüzeyde bir tüketim ve de enerji üretimi yok.

No surface consumption, no generation of energy.

Click to see more example sentences
üretim making

Osato'nun monosodyum glutamate üretimi için yeni yöntemini çaldım.

I've stolen Osato's new process for making monosodium glutamate.

Bu da Junkers üretimi sanırım.

Junkers makes radiators too.