üretimi

Bayanlar ve baylar, iyi akşamlar, Sanat Üretim Fonu bağış gecesine hoş geldiniz.

Good evening, ladies and gentlemen, and welcome to the Art Production Fund benefit.

O, yıllardır iklim ve enerji bakanlığı için üretim malzemesi oldu.

For years he's been producing material for the climate and energy ministry.

Örneğin, yeni mallar üretmek yeni üretim yöntemleri yeni pazar geliştirme

For example, producing new goods, new production methods, new market development

Üretim için o kadar paran var mı?

You got that kind of money for production?

Büyük bir üretim olacak.

It'll be a huge production.

Çünkü O artık bir üretim evi açacak.

Because he will now open a production house.

Ben de öyle düşündüm." Kullanım için üretim." Basit, değil mi?

That's what I thought of."Production for use". It's simple, isn't it?

Hayır Bay Hansen, sadece sıkıcı üretim ayrıntıları.

Not at all, mr Hansen. Just boring production details.

Kristal kafatasları, bazı hikâyelerehikâyelere göre, evet, bunlar uzaylı üretimiydi.

Crystal skulls, according to certain stories, yes, they are alien artifacts.

Doğal olarak bir konut alanı, bir üretim alanı bir enerji üretim alanı ve bir de tarım alanına ihtiyacımız var.

Well, naturally we need a residential area, a goods production area a power generation area, an agricultural area.