üzeresin

Aman Tanrım, aptalca bir şey söylemek üzeresin, değil mi?

Oh, God, you're about to say something stupid, aren't you?

Ancak çok büyük bir hata yapmak üzeresin.

But you're about to make a very big mistake.

Çok zengin bir genç adam olmak üzeresin, tamam mı?

You're about to be a very rich young man, okay?

Büyük bir hata yapmak üzeresin.

They make a great mistake.

Bugün, Sen tarihin bir parçası olmak üzeresin

Today, you're about to be a part of history.

Ya da ben söylerim çünkü beni de öldürmek üzeresin, Jay.

Or I can tell him, Because you're about to kill me, jay.

Seni uyarıyorum. Çok büyük bir hata yapmak üzeresin, Flynn.

I'm warning you, you're entering a big error, Flynn.

Çok büyük bir hata yapmak üzeresin.

You're entering a big error, Flynn.

Çünkü her şeyi mahvetmek üzeresin.

Because you're about to ruin everything.

Onu yok etmek üzeresin, Neil.

You're going to destroy her, Neil.