İşletmeler

Onun meşru işletmeler sadece cephede şüphelenilen para aklama için, uyuşturucu kaçakçılığı ve gasp.

His legitimate businesses are just suspected fronts for money laundering, drug trafficking, and extortion.

Bobby, bu hafta yerel işletmeler için çok önemli.

Bobby, this week is very important for local businesses.

Sadece işletmeler büyük para veriyor.

Only businesses pay the big bucks.

Küçük işletmeler için ofis alanı.

Office park for small businesses.

Acemiler için Küçük İşletmeler.

Small Business for Dummies.

Daha fazla işletmeler kapanır.

More businesses will close.

Federal ajanslar, mali kuruluşlar, özel işletmeler

Federal agencies, financial institutions, private businesses

Kadın sahipli işletmeler.

Women-owned business