İmza:

İmzalı bir itiraf istersin, yoksa önce bir kahve mi içmek istersin?

Would you like a signed confession now or do you want coffee first?

Liza Carpenter iki hafta önce imza atmış. Dante Gunther'sa ondan yaklaşık bir hafta sonra.

Liza Carpenter signed in two weeks ago, and Dante Gunther, about a week after that.

Dövmeler sadece imza değil, bir sonraki kurban için de bir ipucu!

The tattoo isn't just his signature. It's a clue to his next victim.

Ne biçim bir imza bu?

What kind of sign is that?

Baba, lütfen buraya ve buraya imza at.

Papa, please sign here and here.

Bu onun imzası değil mi?

That is his signature, is it not?

İmza, Başkan Benjamin Harrison" "imza, Devlet Bakanı James G. Blaine.

Signed, President Benjamin Harrison and secretary of state James G. Blaine.

Tarih ve imza lütfen.

Sign and date, please.

Bu imzalı bir kopya

This is a signed copy.

Bence bu bir işaret, bir tür çete imzası.

I think it was a mark, like a gang sign.