Turkish-English translations for şiirsel:

poetical, poetic · lyrical · romantic · other translations

şiirsel poetical, poetic

Evet, şiirsel ve romantik bir hikaye.

Yes, a poetic and romantic story.

Şiirsel adalet için bonus puan.

Bonus points for poetic justice.

Şiirsel, sence de öyle değil mi?

That's poetic, don't you think?

Click to see more example sentences
şiirsel lyrical

Oldukça şiirsel, yine de narin ve korkmuş, tıpkı küçük bir beyaz tavşan gibi.

Deeply lyrical, and yet tender and frightened, like a tiny, white rabbit.

Daha nazik ve şiirsel bir şeyler bekliyordum.

I had expected something gentle and lyrical.

Şiirsel bir güzelliği var.

There's a lyrical quality.

Click to see more example sentences
şiirsel romantic

Evet, şiirsel ve romantik bir hikaye.

Yes, a poetic and romantic story.

Söylemesi belki şiirsel ve romantik geliyor ama öyle değil.

Maybe saying it sounds poetic and romantic, but it's not.

Ah şu İtalyanlar. Çok şiirsel, çok romantikler.

Oh, these ltalians, so lyrical, so romantic.