şizofren

Şizofreni, elbette, ya da bir beyin tümörü, ya da kokain bağımlılığı, ya da bir temporal lob epilepsisi.

Schizophrenia, of course, or a brain tumor, or a cocaine addiction, or a temporal focal epilepsy.

Bu kız şizofren değildi ve sara da değildi, ya da bu ikisinin bir karışımı da değildi.

That girl was not schizophrenic and she was not epileptic, or any combination of the two.

O, doğa üstü yetenekleri olan paranoyak bir şizofren.

He's a paranoid schizophrenic who has a supernatural gift.

Ajan Moore oğlunun şizofren olduğundan hiç bahsetmedi.

Agent Moore never mentioned that his son is schizophrenic.

Doktorlar o şizofren ya da bir şey olduğunu söylüyor.

The doctors are saying he's schizophrenic or something.

Elbette, Senin gibi bir paranoyak şizofren olmak.

Sure, become a paranoid schizophrenic like you.

Ward da Ted Kaczynski veya David Chapman'dan farklı olmayan paranoyak bir şizofren.

Ward's just another paranoid schizophrenic, No different than ted kaczynski Or mark david chapman.

Bu şizofreni olabilir, halüsinasyonlara neden olur.

It could be schizophrenia, causing the hallucinations.

Yani, bu paranoyak şizofreni mi?

I mean, is it paranoid schizophrenia?

İşitsel halüsinasyon ve disoryantasyon, şizofreni bulgusu olabilir.

Auditory hallucinations and disorientation could be signs of schizophrenia.