Turkish-English translations for Afrika:

Africa · African · other translations

Afrika Africa

Bu topraklar kadar güzel, "bizim" kadar güzel bir Güney Afrika yapabiliriz.

A South Africa as beautiful as this land is as beautiful as we are.

Afrika ile ilgili o öyküler seninle ilgili Bunlar gerçek, öyle değil mi?

Those stories about Africa about you they're true, aren't they?

Üç gün sonra, Güney Afrika Nelson Mandela'yı serbest bıraktı.

Three days later, South Africa freed Nelson Mandela from prison.

Click to see more example sentences
Afrika African

Gerçek bir doktor tıp doktoru ya da bir çeşit Afrika cadı doktor büyü ve böyle?

Are you a real doctor, medical doctor, or some kind of African witch doctor with spells and such?

Yüzlerce Afrika kökenli Amerikalı protestocu tutuklanırsa, bu bir haber olur ve senin için iyi olur.

If hundreds of african-american protestors get arrested, It's news, and that's good for you.

Hayır, bu senin Afrika adın.

No, that's your African name.

Click to see more example sentences