Aktivasyon

Jack, kırmızı bölüm savaş başlıklarının yerleri ve aktivasyon kodlarını içeriyor.

Jack, it's the Red Section which contains warhead locations and activation codes.

Aktivasyon anahtarı panel üzerinde bir yerlerde olmalı.

The activation switch should be somewhere on the panel.

Bir çeşit aktivasyon kodu.

Some kind of activation code.

Silah portalları aktivasyon için hazır.

Weapon markers ready for activation.

Connie, o aktivasyon koduna ihtiyacımız var.

Connie, we need that activation code.

Elle aktivasyon başlatıldı.

Manual override initiated.

Aktivasyon için geri sayım başlatılıyor üç iki bir.

Launching activation sequence on three, two, one.

Aktivasyon kodunu girin.

Enter activation code.

Bende nöroanatomik bir bozukluk var, retiküler aktivasyon sistemimi etkiliyor.

I got a neuroanatomic lesion affecting my reticular activating system.

Şimdi, Bay Yorke nanoformların aktivasyon kodlarını girin.

Now, Mr Yorke, input the nanoform activation codes.