Amortisman

Faiz ve Vergi Hariç Aşınma ve Amortisman Kazancın.

Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization.

Vergi, Amortisman ve Faiz Öncesi Gelirler.

Earnings Before Interest, Taxes and Amortization.

Bilirsin amortisman payi.

You know depreciation, man.

Bilirsin işte amortisman, yahu.

You know depreciation, man.

Bana biraz daha sermaye amortismanı ve üretim varlıklarını anlat.

Tell me more about capital depreciations of manufacturing assets.