Antony

Julius Caesar, Antony ve Kleopatra?

Julius Caesar, Antony and Cleopatra?

Bu gece ve yarın gece, eğer Lord Antony, Majesteleri ile görüşmek isterse, buraya, Mısır'a gelecek.

Tonight and tomorrow night, if Lord Antony desires to meet Her Majesty he will come to her, to Egypt.

Burada St Antony ve St Francis var.

There's St Anthony and St Francis.

Bu doğru değil Antony.

That's not right, Anthony.

Şimdi, Caesar ve Mark Antony'i bu akşam yemeğe davet ettim.

Now, I have invited Caesar and Mark Antony for dinner tonight.

Sezar şartları kabul etmek ya da reddetmek zorunda olmayacak.. çünkü Mark Antony hemen kürsünün veto hakkını kullanacak.

Caesar won't have to accept or refuse the terms, because Mark Antony will immediately use Tribune's veto.

O Kleopatra, sen Sezar, ben de Mark Antony'im gibi düşün.

It's like she's Cleopatra, you're Caesar, and I'm Mark Antony.

Hayır, seni seviyoruz Antony.

No, we love you, Anthony.

Antony ve Kleopatra.

Antony and Cleopatra!

Barbara, bu bay Antony.

Barbara, this is Mr. Antony.