Büyükşehir

Güzel Gelin Modern Gelin, Büyükşehir Gelini.

Beautiful Bride, Modern Bride, City Bride?

Bu Büyükşehir'de gerçekten herkese göre bir şeyler var.

This Metropolis truly has something for everyone.

Kabul etmek için hazır Büyükşehir san.

Ready to accept Metropolitan san.

Eğer merak yaparsanız ile yalan Saint Peter Büyükşehir ve ölür.

If you do wonder, will lie with Saint Peter Metropolitan and die.

Bak. Büyükşehir Su İdaresi.

Look "Metropolitan Water District,

O bir büyükşehir hanımefendisi.

She's a metropolitan lady.

İlçe mevzuatı, büyükşehir değil.

County statutes, not municipal.