Balık

Ve her zaman hatırla kardeş: Bir balık, iki balık, kırmızı balık, mavı balık.

And always remember, my brother: one fish, two fish, red fish, blue fish.

Bir Balık, İki Balık, Kırmızı Balık, Mavi Balık" adlı kitabı okuyan var mı?

Who's read the book, One Fish, Two Fish, Red Fish, Blue Fish?

Büyük balık, küçük balığı yer. Ama her yerde ve her zaman böyle olmaz.

Big fish eat little fish, but not always, and not everywhere.

Bir zamanlar, yeşil bir balık ve sarı bir balık vardı Ve onların çocukları, tamamen maviydi.. .

Once upon a time there were a green fish and a yellow fish, and their children were all blue

Bu kızlar için en önemli şey büyük balık olmak.

The most important thing for these girls to become big fish.

Bir balık için, komik bir isim, değil mi?

A funny name for a fish, isn't it?

Sonra fark ettim ki, eğer balık İsa için yeterince iyiyse Pierce için de yeterlidir.

And then I realized that if fish was good enough for Jesus, it's good enough for Pierce.

Bak, küçük bir balık var.

Look, there's a little fish.

Ben kesinlikle yiyeceğim! balık balık, balık harika olur.

I'll definitely eat! Fish Fish, fish is great.

Ama bu gerçek bir balık mı?

But is that a real fish?