Batı'nın

Amerika'nın Batı'sı iğrenç, berbat, pis, tehlikeli bir yer.

The American West is a disgusting, awful, dirty, dangerous place.

Bana sorarsanız Yoldaş Kaptan, bu yaratık Batı'nın bir silahı.

In my opinion, Comrade Captain, this creature is a Western weapon.

Batı Avrupa'nın üst düzey imalatlarında birincil tedarikçisi ve beş yıldızlı endüstriyel makineleri

'Western Europe's premier supplier of high-end manufacturing 'and five-star industrial machinery'

Dünya'nın tek güneşi batıyordu ve Belediye Başkanı konuşmaya başladı

Earth's single sun was setting, and the Mayor began to speak

Batı'nın ünlü halk kahramanı?

The famous Western folk hero?

KOW'den yayın yapıyoruz, K-O-W diye yazılıyor, Evvet! Uzak Batı'nın en süslü, en gürültülü, en kıpırtılı radyo istasyonundan!

Transmittin' from KOW, spelt K-O-W, uh-huh, the noisiest, bounciest, fanciest radio station in the Far West!

Evvet! Uzak Batı'nın en süslü, en gürültülü, en kıpırtılı radyo istasyonundan!

The noisiest, bounciest, fanciest radio station in the Far West!

Mont Blanc, Batı Avrupa'nın en yüksek doruğudur.

Mont Blanc the highest peak in Western Europe.

Beyrut-Paris kuş uçuşu mesafesi, Kuzey güney gerilimi, Fransa'nın hataları ve Batı için bakteriyolojik tehditler.

The Beirut-Paris flight symbolizes North-South tensions, France's errors and the bacteriological threat to the West.

En son batı Tisbury'de görülmüş, Martha'nın civarında

Last seen, west Tisbury, Martha's vineyard.