Beckman

Bak, Beckman bir asker ve her şeyi siyah beyaz görüyor.

Look, Beckman is a soldier, and she sees things in black and white.

Beckman'ın benim için yeni bir işi var ama beş yıl boyunca biz çok değiştik.

Beckman's got a new job for me, but these past five years, we changed, you know.

Sen bir hayalperestsin Beckman.

You're a dreamer, Beckman.

Özel Ajan Beckman.

Special Agent Beckman.

Yüzbaşı Beckman, sen bir hainsin.

Captain Beckman, you are a traitor.

Ne var Yüzbaşı Beckman?

What is it, Captain Beckman?

Beni General Beckman gönderdi.

General Beckman sent me.

General Beckman, kapıyı açın.

General Beckman, open the door.

Ben Maliye Bakanlığı'ndan Özel Ajan Beckman.

Special Agent Beckman, Treasury Department.

Bay Beckman, sizde kardiyomiyopati var, bu bir kalp rahatsızlığı.

Mr. Beckman, you have a cardiomyopathy, a disease of the heart.