Binadaki

Kusura bakma, bunlar gerçek bir binada çalışan duyguları olan gerçek bir şehrin gerçek insanları.

I'm sorry, these are real people in a real town Working in a real building with real feelings.

Bu ülkenin, şu anda bir binadan daha fazlasına ihtiyacı var, umuda ihtiyacı var.

That this country needs more than a building right now. It needs hope.

O binada ne var bilmiyorum, ama kesinlikle sosyal güvenlik numaraları değil.

I don't know what's in that building, but it's not Social Security numbers.

Binanın içinde biri ya da bir şey var.

Now someone or something is in here.

Küçük bir kasaba için büyük bir bina.

A big building for a small town.

Bu binanın ne olduğunu biliyor musun!

You know what this building is?

Fakat bu büyük bir bina.

But this is a big building.

Burası çok sessiz bir bina.

This is a very quiet building.

Evet ama bir New York ofis binası.

Yes, but a New York City office building.

Ne yani, bir okul, hastane ya da devlet binasından bahsediyoruz?

So, what, we're talking about a school, hospital, or government building?