Byrinson'ın

Ben Iorek Byrinson'ın ciniyim.

I'm lorek Byrnison's daemon.

Nasıl, sürgüne gönderilmiş, değersiz Iorek Byrinson'ın bir cini olur?

How has the exiled, the unworthy lorek Byrnison obtained a daemon?