Cadı

Bak, tek istediğim sadece hoş, normal bir kız olmak ve sıradan normal bir Cadılar Bayramı.

Look, all I wanna be is a nice normal girl, and have a nice normal Halloween.

Gerçek bir doktor tıp doktoru ya da bir çeşit Afrika cadı doktor büyü ve böyle?

Are you a real doctor, medical doctor, or some kind of African witch doctor with spells and such?

Bu çok ilginç çünkü benim tanıdığım cadı genç, çok güzel bir cadı ve yasemin gibi kokuyor.

That's interesting. Because the witch that I know she's young, very lovely, and she smells of jasmine.

Bu sadece politik bir cadı avı.

It's just a political witch hunt.

O gerçek bir cadı bile değil.

She's not even a real witch.

Vampir bir kardeşin olduğunu ve en iyi arkadaşımın bir cadı olduğunu.

And you have a vampire brother. And that my best friend is a witch.

Cadılar bayramındayız ve bu da senin için önemli bir tetikleyici, değil mi?

I mean, it's Halloween, and Halloween is a big trigger point for you, isn't it?

Bu cadı son kadar güçlü ve o kadar hızlı bir şekilde yakarsınız.

This witch is as powerful as the last, and she'll burn out just as quickly.

Ve ne yazık ki peşinde olduğumuz sadece cadı değil artık.

And unfortunately for you, it's not just the witch we're after now.

Ne yani o bir cadı avcısı mı?

Oh. So, what, he's a witch hunter?