We also found translations for word cross in English.

Cross

Bu öğleden sonra bir görüşmem var Royal Cross Oteldeki yeni bir için.

Um, I have an interview this afternoon for that new position at the Royal Cross.

Evet, bence siz çok iyi bir dedektifsiniz Dr. Cross.

No, I think you a very good detective, Dr. Cross.

Dr Alex Cross, sorumlu Özel Ajan

Dr Alex Cross, Special Agent in charge

Bayanlar ve baylar, Memur Avery Cross.

Ladies and gentlemen, Officer Avery Cross.

Bay Cross eve geç geldi de.

Mr. Cross came home late.

Size göstermem gereken bir şey var Bay Cross.

I got something I'd like to show you, Mr. Cross.

Christopher Cross Griffin, ne yapıyorsun böyle?

Christopher Cross Griffin, what are you doing?

Bu da Dedektif Sonya Cross.

This is Detective Sonya Cross.

NSA veya Pentagon ya da Liberty Cross mu olur umurumda değil. Bana hemen bir şeyler bul yeter.

N.S.A, or Pentagon or Liberty Cross, I don't care just get me something now.

Hayır, demek istediğin bu bir "Blue Cross, Blue Shield değil. Bu bir enerji çubuğu.

No, what I'm saying is that this isn't Blue Cross, Blue Shield it's an energy snack.