DNA

Evet, ama bu gerçekten tuhaf bir DNA.

Yeah, but it's a really weird DNA.

Oh, için, biz hariç DNA örneği yok herkes burada bir ajan değil.

Oh, except for, we don't have DNA samples of anybody here who's not an agent.

Kurbanların DNA'sı dışında bir şey yok, zorla giriş ya da mücadele izi de yok.

And there's no DNA besides the victims', And there's no sign of forced entry or a struggle.

Bu yeni bir DNA testi.

It's a new dna test.

Demek istediğim, parmak izi yok. DNA örneği yok.

I mean, there's no prints, no DNA, no nothing.

Parmak izi, DNA ve cinayet silahı yok.

No fingerprints, no DNA, no murder weapon.

Elimizde parmak izi yok. .DNA yok, silah yok.

Just remember, we have no fingerprints, no DNA, no weapon.

Paul fark etti ki bu çöp DNA şifrelenmiş bir mesaj için harika bir saklanma yeri olabilir.

Paul realized this junk DNA could be the perfect hiding place for a coded message.

DNA testleri ile ilgili komik bir şey biliyorum

You know, the funny thing about DNA tests

Nasıl bir doktor hamile kadınlara aktif insan DNA'sı verir?

What kind of doctor gives active human DNA to pregnant women?