Dallas

Tabii, ama Carmen ve senin aksine Dallas ve benim ilişkimiz gerçek.

Right, but unlike you and Carmen, Dallas and I are actually in a relationship.

Denver ve Dallas, Howard'la birlikte daha rahatlardı. Ama Bradford daha duygusal bir tipti.

Denver and Dallas were more comfortable with Howard but Bradford was the more sensitive type.

Ve Başkan ve Bayan Kennedy Dallas Love Field Havalimanı'na ulaştı.

And the President and Mrs. Kennedy have arrived at Dallas, Love Field.

Kate, bunlar benim kardeşlerim, Denver ve Dallas.

Kate, these are my brothers, Denver and Dallas.

Dedektif Dan Stark, Dallas PD.

Detective Dan stark, Dallas p.D.

Dallas hakkında sana bir şey söyleyeyim, bebeğim.

Let me tell you something about Dallas, baby.

New York, Washington, Dallas, Cleveland.

New York, Washington, Dallas, Cleveland.

Ash ve Kaptan Dallas öldüler.

Ash and Captain Dallas are dead.

Dallas bu gece büyük bir hata yaptı.

Dallas has made a big mistake.

Detektif Bailey ve Stark, Dallas P.D.

Detectives stark and Bailey, Dallas p.D.