Devletler

Bayanlar ve baylar, Birleşik Devletler Gizli Servisi.

Ladies and gentlemen, United States Secret Service.

Devlet okulu benim için iyiydi, çocuğum için de yeterince iyi.

Public school was good enough for me, it's good enough for my kid.

Ne yani, bir okul, hastane ya da devlet binasından bahsediyoruz?

So, what, we're talking about a school, hospital, or government building?

İyi akşamlar, bayanlar ve baylar saygıdeğer devlet görevlileri, sevgili köylülerim

Good evening, ladies and gentlemen, honorable community officials, dear fellow villagers

Ve size garanti ediyorum bu odadaki her bir kişi bir gün Birleşmiş Devletlerin başkanı olacak.

And I guarantee you every single person in this room will one day be president of the United States.

O bir devlet memuru, ve her şeyi yapması zaman alır.

He is a government officer He takes time in doing everything.

Amerika Birleşik Devletleri kör ve sağır olacak, bu da kimseye saldıramayacaklar demek.

The United States will be blind and deaf, which means they won't be attacking anybody.

Bayanlar ve baylar, Amerika Birleşik Devletler Başkanı.

Ladies and gentlemen, the president of the United States.

General Jack O'Neill, Birleşik Devletler Hava Kuvvetleri.

General Jack O'Neill, United States Air Force.

Çünkü o bir lord için, devlet için ya da gümüş için savaşmaz.

Because he doesn't fight for a lord or for government or for silver.