Elliot

Ve sakın bir liste yapmamı söyleme, çünkü Eric ve Elliot bunu çoktan denedi.

And please don't say make a list, because Eric and Elliot already tried that.

Ve lütfen bir liste yapmamı söyleme çünkü Eric ve Elliot çoktan bunu denedi.

Please, don't say make a list. Eric and Elliot already tried that.

Elliot seninle üzerinde konuşmamız gereken çok önemli bir şey var.

Elliot, there's something really important I need to discuss with you.

Elliot, bu akşam çok çok gururlu bir genç adam olmalısın.

Elliot, you must be one very proud young man this evening.

Elliot Cole, Cole Center'ın arkasında ki büyük adam olmak istedi.

Elliot Cole wanted to be the big man behind the Cole Center.

Hey, bekle bir dakika Elliot.

Hey, wait a minute, Elliot.

Belki Dr. Elliot konuyu öğrendi ve sen de onu öldürdün.

Maybe how Dr. Elliot found out about it, and you killed him.

İyi günler, Bayan Elliot, ve Tanrı sizi korusun.

Good morning, Miss Elliot, and God bless.

Elliot, açıklaması için bir şans ver.

Elliot, give him a chance to explain.

Burada ne işin var Elliot?

What are you doing here, Elliot?