Etkilenen

Çok güçlü ve etkili bir sıvı morfin solüsyonu var. Küçük bir şişe, damlalığı var.

There's a very strong, very potent solution of liquid morphine and it's a little bottle.

Küçük bir çocuk olması daha iyidir, ama bu da, doğru türden bir yetişkin kadar etkili olmaz.

A little child is even better, but not nearly as effective as the right kind of adult.

Hayır, bu sadece aptal küçük bir kız olmanın yan etkisi.

No, that's just a side effect of you being a stupid little girl.

Evet. Muhtemel yan etkileri karın ağrısı, mide bulantısı, baş ağrısı, baş dönmesi, ateş ve saç dökülmesidir.

Possible side effects include abdominal pain, nausea, headaches, dizziness, fever and hair loss.

Çok etkili ilaçlar var ve insanlar uzun süre yaşıyor.

There's so many good drugs and people live a long time.

Terry, ne yapıyorsun? elektromanyetik etki oluşturdu. elektronik herşeyi yok etti.

Terry, what are you doing? Electromagnetic impulse created. It destroyed everything electronic.

Her etki, yani evlilik için, bir tepki yani zengin boşanma avukatı olur.

For every action, marriage, there is a reaction, rich divorce lawyer.

Bu bomba onlara karşı çok etkili bir silah olabilir.

This would be a very effective weapon against them.

Hayvanlar üzerinde çok garip bir etkisi vardı. .özellikle, böcekler ve onların kuzenleri üzerinde.

It was having a very odd effect on animals. .in particular, insects and their cousins.

Yani, çok kısa bir sürede, çok büyük miktarda enerji ve çok yıkıcı etkileri.

So, a very short time, very large amount of energy, and very devastating effects.