Eugene

Thomas Jefferson Gardiner, Solomon David Gardiner ve Eugene V. Debs Gardiner.

Thomas Jefferson Gardiner, Solomon David Gardiner and Eugene V. Debs Gardiner.

Eugene İznine ihtiyacım yok baba."Sevgili Vera, iki haftadır bir tane bile Japon görmedik.

Eugene I don't need your permission, father."dear vera, we haven't seen a jap for two weeks now.

Eugene hakkında bilmen gereken bir şey daha var.

There's something else you should know about Eugene.

Eugene, Miguel sana bir soru sordu.

Eugene, Miguel asked you a question.

Ama dedektif Wilcox diyor. Eğer bu kurgu öldürdü eugene ames söyledi.

But Detective Wilcox says that you and this fiction killed Eugene Ames.

Eugene O'Neill ve Max Anderson hakkında düşünüyordum, bilirsin.

Oh, just about Eugene O'Neill and Max Anderson, you know.

Eugene, Eugene, bu kötü bir iş!

Eugene, Eugene, this is a bad business!

Eugene, bir sorun mu var?

Eugene, is there a problem?

Lucas Eugene Scott!

Lucas Eugene Scott!

Evet Eugene O'Neill olduğunu biliyorum Carlo, teşekkürler.

Yeah, I know it's Eugene O'Neill, Carlo. Thank you.