Göç

Çünkü, o yasadışı bir göçmen ve ulusal güvenliğimiz için bir tehdit.

Because he was an illegal immigrant and a threat to our national security.

Ama Gaia koalisyon veriyor Göçmen politikacılar için özel bir tedavi.

But the Gaia Coalition is giving special treatment to immigrant politicians.

Hayır, ben göç ve gümrük birliği için çalışıyorum.

No, I work for immigration and customs enforcement.

Beş milyon kuş her yıl bu göçü yapar.

Five million birds make this journey every year.

Ama ne yazık ki, göçmen işçilere sahte kimlik satmak gerçek bir değil.

But unfortunately, selling fake I.D. cards to migrant workers isn't a real job.

Düzenbaz politikacılar tarafından çalındı, ucuz, göçmen işçilar tarafından çalındı

Stolen by the crooked politicians, stolen by cheap, immigrant labor

Dün gece bir adam daha öldürüldü. Bir göçmen.

Another man was murdered last night. an immigrant.

Küçük bir kız ve yeni doğmuş bir bebekle göç etmek kolay mıdır sence?

You think it's easy to emigrate with a little girl and a newborn baby?

İkinci nesil bir yahudi göçmen Amerika'nın en iyi profesörü oluyor.

The second generation Jewish immigrant becomes top American professor.

Göç ve Gümrük biriminden Ajan Stone.

Agent Stone, Immigration and Customs.