Göller

Taşlaşmış ormanlar, gizemli göller. Bütün bunlar çok garip.

Petrified forests, mysterious lakes, this is all very odd.

Taşlaşmış ormanlar, gizemli göller.

Petrified forests, mysterious lakes.

Bir zamanlar küçük bir göller şehri vardı

Once there was a small city of lakes

Metan göller ve nehirler kesinlikle mevcut. Ve metan yağmuları, metan bulutları ve belki de metanda yüzen böcekler.

There are certainly methane lakes and rivers, and there's methane rain and methane clouds and maybe bugs swimming in methane.

Büyük Göller, değil mi?

The Great Lakes, right?

Hayvanlar, ağaçlar, kayalar, dağlar, göller.

Animals, trees, rocks, mountains, lakes.

Ağaçlar, göller, dağlar, daha önce gördün.

Trees, lakes, you've seen them before.

Nehirler, göller ya da büyük tuz denizi.

Rivers or lakes or the great salt sea.

Büyük Göller liderliğindeki komite?

The Great Lakes leadership committee?

Bugün ekosistemler, ormanlar, dereler, göller, ırmaklar hiçbir hakları yok.

Today, ecosystems, forests, streams, lakes, rivers they have no rights.