We also found translations for word gap in English.

Gap

Gap Soo Sunbae lütfen ayağa kalk.

Gap Soo sunbae, please stand up.

Yani o gap değil

I mean Not that gap

Bay Gap Soo!

Mr. Gap Soo!

Ben Heo Gap Soo.

I'm Heo Gap Soo.

Bu, Red Gap için bile fazlasıyla yakın!

That's, era little close even for Red Gap!

Gap Soo ve Jae Bok siz bu siparişi yönlendireceksiniz.

Gap Soo and Jae Bok you're in charge of this order.

Merhaba Bay Yakamoto, Gap 'e tekrar hoş geldiniz.

Hello, Mr. Yakamoto, welcome back to the Gap.

Bunlar Gap köşeleri mi?

Are these Gap corners?

RüzgarRüzgar gibi geçti, Ruggles of Red Gap?

Gone With the Wind, Ruggles of Red Gap?

Delaware Water Gap.

Delaware Water Gap.