Gates

Bay ve bayan Gates, ben şef yardımcısı Brenda Leigh Johnson.

Mr. and Mrs. Gates, I'm Deputy chief Brenda Leigh Johnson.

Bill Gates, Rupert Murdoch ya da ya da bir Rus milyarder olman gerek.

You'd have to be Bill Gates or Rupert Murdoch or some Russian billionaire or something.

Dinle, Jerry, Marcus Gates hakkında sadece biraz daha bilgiye ihtiyacımız var.

Listen, Jerry, we just need a little more information on Marcus Gates.

Bill Gates, Stephen Hawking, Paul McCartney Michael Jordan, Michelle Kwan, herkes burada.

Wow. There's Bill Gates, Stephen Hawking Paul McCartney., Michael Jordan, Michelle Kwan.

Tek bir adam Henry Ford Steve Jobs, Bill Gates.

One man henry ford, steve jobs, bill gates.

Bayanlar ve baylar, Bill Gates.

Ladies and gentlemen, Bill Gates.

Marcus Gates hakkında biraz daha bilgiye ihtiyacımız var.

We just need a little more information on Marcus Gates.

Bill Gates ve Rupert gerekir Murdoch ya da bir Rus milyarder.

You have to be Bill Gates or Rupert Murdoch or a Russian billionaire.

Bill Gates, George Lucas, ve biz.

Bill Gates, George Lucas, and us.

Ah, bunlar bay ve bayan Gates.

Ah, this is Mr. and Mrs. Gates.