Hawkman

Hawkman ve Kaptan Marvel konusunda yardım ettiğin için teşekkürler.

Thanks again for your help with Hawkman and Captain Marvel.

Sayın başkan, Hawkman ve Kaptan Marvel buradalar.

Mr. President, Hawkman and Captain Marvel are here.

Kaptan Marvel, Hawkman.

Captain Marvel. Hawkman.

Hawkman, Crop Duster Operasyonu.

Hawkman, Operation Crop Duster.

Batman, Hawkman, Aquaman, Superman... . her yerde modelleri boyutlandırdı..

Batman, Hawkman, Aquaman, Superman... .giant sized models everywhere..

Evet Tony Hawkman.

Yeah, Tony Hawkman.

Icon, Hawkman, yeni kanıt getirdik

Icon, Hawkman, we've brought new evidence

Hawkman ve atmaca jeti geliyor.

Hawkman and hawk jet, inbound.