JoAnne

Peki, sen bu gece ne yapıyorsun Joanne?

And what are you doing tonight, Joanne?

Joanne, yeni bir sigortan var, bunu biliyor muydun?

Joanne, you've got a new insurance, did you know that?

Joanne Jefferson ve Mark Cohen.

Joanne Jefferson and Mark Cohen.

Joanne, o kadar basit bir şey değil.

Joanne, it's not as simple as all that, okay?

Bu Kıdemli Yüzbaşı JoAnne Galloway.

This is Lieutenant Commander Joanne Galloway.

Kimin göbek adı Joanne o zaman?

Well, whose middle name is Joanne then?

Joanne, bu irtibat kuponu tam olarak ne?

Joanne, what exactly is the coupon liaison?

Bu yüzden tüm dünya Joanne ve senin karşında.

So it's you and Joanne against the whole world.

Joann, Bayan Rain Değerli ile ilgileniyor. Bu yüzden bugün öğretmen benim.

Joann, Ms. Rain is busy with Precious today, so I am the teacher today.

Joanne, o bizim çocuğumuz değil.

Joanne, he's not our child.