Kidota'nın

Siber Subay Yuri Aso, General Kidota'nın hayaletini mağlup etti.

Cyber Officer Yuri Aso defeated the ghost of General Kidota.